International_trade

ประโยชน์ และความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทุกๆ ประเทศบนโลกใบนี้ เนื่องด้วยความหมายที่ค่อนข้างตรงตัวก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ หากประเทศไหนก็ตามพยายามที่จะผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างขึ้นมาด้วยตนเองโดยปราศจากการนำเข้าหรือส่งออกประเทศนั้นจะพัฒนาไปได้อย่างช้าๆ รวมถึงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนก็จะต่ำตามไปด้วย ดังนั้นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาที่ต้องการยกระดับมาตรฐานของประชาชน สาธารณูปโภค และสิ่งต่างๆ ภายในประเทศให้สูงมากขึ้นก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ลองมาดูประโยชน์และความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศว่ามีเรื่องใดบ้าง ประโยชน์และความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นหนักไปที่เรื่องของการส่งออก ทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ เกิดการขยายตัว เกิดอุปสงค์ภายในประเทศมากขึ้น การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกก็มีมากขึ้น เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถใช้ทรัพยากรภายในประเทศตนเองได้อย่างคุ้มค่า พูดง่ายๆ คือ การที่นำเอาทรัพยากรที่มีในประเทศมาผลิตสินค้าที่ตนเองถนัดพร้อมทั้งสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้แล้วลดปริมาณการผลิตสินค้าที่ตนเองไม่ถนัดลงก็จะก่อให้เกิดการใช้งานทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็มที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย ตลาดภายในประเทศเกิดการขยายตัวเพราะว่ามีปริมาณการผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกิดการขายสินค้าออกถึง 2 ตลาด ประกอบไปด้วย ตลาดภายในประเทศกับตลาดนอกประเทศ สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลดีต่อประชาชนในประเทศนั้นๆ ที่นอกจากจะก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้แล้วยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกระดับด้วย เกิดการพัฒนาด้านองค์ความรู้ต่างๆ พัฒนาทักษะการทำงาน พัฒนาด้านเทคโนโลยี มีการปรับปรุง พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในขั้นตอนการผลิตมากขึ้น ส่งผลให้ในอนาคตประชาชนในประเทศนั้นๆ จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดการทำงานได้อีกมากมาย รวมถึงมีการนำเอาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไปต่อยอดทำสิ่งอื่นได้อีกหลายอย่าง เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนา ส่งผลให้ประเทศที่กำลังพัฒนาก็มีเงินทุนเข้ามาหมุนเวียนเพื่อบริหารเศรษฐกิจของประเทศต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆ ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปการพึ่งพาประเทศต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่จะมีแรงสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วให้สามารถค้ำจุนเศรษฐกิจของตนเองเพื่อไม่ให้ประชาชนในประเทศเกิดความเดือดร้อนได้ ผลดีทั้งหมดก็จะตกมาอยู่กับประชาชนทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ

Read More »