ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างชายแดนต่อไทย

ในยุคที่โลกพัฒนาไปได้ไกลขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือเรื่องของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างภูมิภาค จากอุปสรรคด้านภาษีและสิ่งที่ไม่ใช่ภาษีมีอัตราลดลง การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกันในแถบภูมิภาคทั้งด้านกายภาพ กฎระเบียบก็พัฒนามากขึ้นตามลำดับการปรับตัวของบางประเทศในแบบสังคมนิยมไปสู่ระบบประชาธิปไตยก็ยิ่งช่วยให้ระบบเศรษฐกิจระหว่างชายแดนของไทยเองประสบผลดีตามไปด้วย ยกตัวอย่างชัดเจนที่เห็นภาพมากที่สุดก็คือเมียนมาร์ที่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้ไม่นานระบบเศรษฐกิจในประเทศก็พุ่งพรวดขึ้นมาซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทยไม่น้อย

Thai_border_trade

เรื่องราวเกี่ยวกับการค้าระหว่างชายแดนไทย

กัมพูชาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่มีความเสรีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ด้านของลาวและเวียดนามแม้ว่าระบบการเมืองจะยังคงเป็นรูปแบบของสังคมนิยมแต่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นไปในรูปแบบเสรีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม หากทำการพิจารณาแนวโน้มด้านการค้าของประเทศในอาเซียนจะพบว่าแต่ละประเทศมีสัดส่วนการค้ากับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยที่นอกจากการทำการค้าในรูปแบบปกติกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนแล้วก็ยังมีชายแดนที่ติดต่อกับประเทศในอาเซียนอีก 4 ประเทศประกอบไปด้วย เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นสิ่งที่ช่วยเอื้ออำนวยให้การค้าตรงชายแดนและการค้าผ่านดินแดนไปยังประเทศที่สามในอาเซียนสามารถขยายตัวไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วย จากสัดส่วนของประเทศในอาเซียน 5 ประเทศที่ไม่มีชายแดนติดประเทศไทย ประกอบไปด้วย สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และบรูไน ในช่วงระยะเวลากกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นี่คือสิ่งที่สะท้อนมุมมองให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการค้าระหว่างชายแดนกำลังเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น มีผลกับเศรษฐกิจในประเทศไทยมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังเป็นผลดีในด้านของการพัฒนาระบบโครงข่ายพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงประเทศสมาชิกให้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ถนน, พลังงาน หรือการโทรคมนาคม  ตลอดจนเรื่องของการประสานงานด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางไปมาระหว่างกัน

ผลประโยชน์ของการค้าระหว่างชายแดนไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งทีเกิดขึ้นกับชุมชนหรือคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความแน่นแฟ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกวันนี้ประเทศไทยเองจะหันมาให้ความสำคัญกับการค้าระหว่างชายแดนไทยมากยิ่งขึ้น นั่นเพราะเพื่อนบ้านของเราก็มีศักยภาพมากพอในการสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับอาเซียน